I dagens affärsklimat påverkas organisationer av trender som globalisering, digitalisering och distribution. Det ställer högre krav på att anpassa sig till förändrade förutsättningar vad gäller såväl värdeerbjudanden som konkurrens från etablerade och nya aktörer. 

Idag finns det mycket information och undersökningar kring Business Agility och denna artikels syfte är att ge dig en förenklad sammanfattning av de 6 förutsättningar vi ser för lyckad Business Agility:

  1. En lärande organisation
  2. Möjlighet att misslyckas snabbt och lära sig snabbare
  3. Skrotande av traditionella approacher
  4. Samarbete i flexibla team
  5. En flexibel organisationskultur
  6. Jobba tillsammans

1. Tankesätt för en lärande organisation 

Ett agilt tankesätt är en kombination av övertygelser, antaganden, attityder och handlingar. För att detta ska fungera effektivt krävs personligt mandat och ansvarstagandeEtt skifte av makt från ledning till linje måste då ske. Ledningen behöver lita på människors förmågor att nå ett gemensamt mål, i stället för att kontrollera processerna. Det agila tankesättet gör det då möjligt för organisationen att fortsätta att förbättramöta och skapa nya kundbehov på ett snabbt, kostnadseffektivt och värdeskapande tillvägagångsätt.  

2. Misslyckas snabbt och lär dig snabbare 

Design Thinking i hela organisationen uppmuntrar alla att fokusera på de människor som organisationen skapar värde för, vilket leder till bättre produkter, tjänster och interna processer. När organisationen skapar en lösning för ett affärsbehov, bör den första frågan alltid vara vad det mänskliga behovet bakom det är. Det handlar om att omfamna enkla tankesättförändringar och hantera problem från en ny riktning. Detta kan skalas med hjälp av enkla ramverk och metoder inom hela organisationen 

3. Skrota traditionella approacher  

I dagens samhälle befinner vi oss i komplexa, snabbskiftande miljöer som ständigt kräver förändring och anpassning. Nya trender och idéer måste snabbt anammas för att organisationen ska följa utvecklingen och inte hamna efter. För att vi effektivt ska fånga upp dessa signaler behöver vi skifta vårt angreppssätt där en decentraliserad approach ersätter traditionelltop downapproachen. Människor måste förses med rätt verktyg och förståelse för de gemensamma målen och ha en tillit att de kan välja det bästa sättet framåt 

4. Samarbete, snabbhet i flexibla team 

Människor i team som kontinuerligt växlar metoder och arbetssätt möjliggör samarbete och mindre men mer värdefulla leveranser. Att utbyta kompetenser och justera arbetet enligt en T-formad modellgör att teamen ökar sin leveranshastighet tack vare förmågan att arbeta med det som är viktigast. Detta, kombinerat med kontinuerlig feedback från riktiga kunder, gör att de kan fatta smarta och snabba taktiska beslut där besluten behövs tas. Affärsvärdet börjar öka snabbt tillsammans med kvalitet och innovation. Med ett gemensamt mål och detta sätt att arbeta blir teamen snabbt väl fungerande och högpresterande  

5. Glöm inte organisationskulturen

Många organisationer är skickliga på att göra små iterationer och experimentera med produkter/tjänster och få feedback från kunder på teamnivå men inte nödvändigtvis på organisationsnivå. Därför är det viktigt att organisationer väljer att utvecklas i en mer anpassningsbar miljö som möjliggör lärarande, växande och anpassning. Skifta kulturen från det fasta traditionella till en mer flexibel kultur där människan är i fokusDet nya tankesättet kommer göra det möjligt för människor i organisationer att fortsätta förbättras och att möta samt skapa nya kundbehov. 

6. Tillsammans är vi starkast 

Det ultimata målet med Business Agility är att kontinuerligt optimera, anpassa, lära sig och faktiskt skapa de resultat som är möjliga. Detta kräver att organisationsavdelningar arbetar tillsammans för att så snabbt som möjligt realisera idéer till kundvärde.  

När du jobbar med nya idéer och osäkerheter i en redan stark konkurrensutsatt marknad måste du vara riktigt duktig på att hantera komplexiteten och konkurrensen. Detta kan vara för komplext för en person eller ett team att hantera. Därför är det viktigt att involvera flera aspekter, experter och relevanta personer inom organisationen eller utanför för att skapa förutsättningar för att lösa de svårigheter som uppstår och effektivt leverera bra kundvärde.  

Skriven av: Erna Imamovic & Oliver Hjort

Hur många av dessa 6 förutsättningar har ni på plats redan idag? 

Business Agility är förmågan att konkurrera och växa genom att snabbt anpassa sig till marknadsförändringar och nya möjligheter på ett effektivt sätt. Vi på Forefront är vana vid att stötta kunder hela vägen från strategiformulering till exekvering.

Vill du veta mer?

Kontakta aida.belatchew@forefront.se