”There is uncertainty on the horizon”,  inleder Gartner sin CIO Agenda 2020: Winning in the turnsDenna agenda skrevs under 2019, en kort tid innan utbrottet av Covid-19 som ställde en hel värld uppochner.  

Detta syftade då bland annat på en sättning i konjunkturen, handelskrig och digital disruption. Faktorer som alla fundamentalt skulle kunna komma att påverka organisationer och affärsmodeller. Den osäkerhet som då skymtades vid horisonten var avsevärt mindre än den osäkerhet världen ställdes inför.

paper plane

Lärdomen som ska dras utav detta är att ingen kan förutspå vad som händer bakom nästa hörn. Det enda vi vet är att förändring är konstant och att framtiden är svår att förutse, och att vi därför bör planera och agera därefter. Organisationers möjlighet att hantera den osäkerhet som förändringar medför dikterar hur väl de lyckas över tid 

I denna artikel beskrivs skillnaden mellan klassiskt strukturerade och agila organisationers möjlighet att hantera förändring och du får tips på hur din organisation kan komma igång med arbetet mot att bli mer agil.

Strukturella förutsättningar som gör förändring till en utmaning

De organisationer som kommit längre i sin agila transformation kan lättare agera på förändring. Dessa organisationer börjar tidigt både verkställa riskmitigeringar, men även ta vara på nya möjligheter som skapas med förändringen. För de verksamheter som sitter fast i klassiska strukturer är den påtvingade förändringen mer smärtsam. Nedan är ett antal utmaningar ur ett ITperspektiv som gör det svårt att agera på förändring:  

 • Otydlighet kring IT:s roll och uppdrag i den pågående förändringen 
 • Motstridiga målformuleringar och avsaknad av portföljstyrning
 • Långa beslutsprocesser och begränsat mandat ute i verksamheten 
 • Avsaknad av strukturer, förmågor eller erfarenheter av att jobba agilt 
 • Redan startade vattenfallsprojekt som har lång tid kvar till leverans och som då riskerar att leverera en irrelevant/felprioriterad leverabel 
 • Begränsad helhetsbild av sitt arkitekturella landskap 

Förändringar av olika dignitet sker frekvent på marknaden. Det kan vara allt från mindre förändringar i kundbeteenden till större marknadsavregleringar, eller intåg av nya teknologier och konkurrenter. För företag som har förmågan att ställa om kan dessa förändringar bli till nya möjligheter.  

Så skapar du rätt förutsättningar för att hantera förändring

Business Agility handlar om en verksamhets förmåga att bemöta förändringar på marknaden och nya kundbehov på ett effektfullt sätt. Detta kräver organisationer som paradoxalt klarar av att balansera en stabil grund (motståndskraftig, pålitlig och effektiv) med dynamiska förmågor (snabb, smidig och anpassningsbar).  

För att bemästra denna paradox måste bolag designa strukturer, styrförmågor och processer med stabila grundelement, och samtidigt skapa utrymme för mer dynamiska element som snabbt kan anpassas för nya utmaningar och möjligheter. Denna omställning av operativ, organisatorisk och strategisk verksamhet är ett utmanande arbete som behöver tillåtas ta tid. Nedan listas tre aktiviteter för att komma igång med arbetet: 

 • Genomför en intern genomlysning för att kartlägga om/hur olika delar av din verksamhet arbetar agilt samt vilken kompetens som finns på plats 
 • Läs på om ramverk som hjälper organisationer att skala agila arbetssätt. Exempel på ramverk är SAFeScrum of Scrums och Disciplined Agile. 
 • Genomför en workshop med utvald personal som har intresse för och kompetens kring agila arbets– och tankesätt. Förslag på punkter att behandla:  
  • Syfte och mål med ett införande 
  • Nuläge; mognad och kompetensnivå 
  • Möjligheter och utmaningar 
  • Kompetensgap och hur dessa kan fyllas 

Författare: Svante Nyman 

Är du intresserad av att veta mer om hur Business Agility kan tillämpas i din organisation?

Forefront erbjuder rådgivning kring, implementering av och leverans inom agila transformationer.  

Hör av dig till Marko Holappa

Relaterade ämnen