Världen vi lever i förändras snabbare och snabbare. Svarta svanar som drar över världen ställer ytterligare krav på snabba förändringar. En svart svan är en händelse som anses omöjlig innan den inträffat och som får enorma konsekvenser; positiva eller negativa. Samtidigt som vi förundras över förändringstakten inser vi att det måste gå ännu fortare i morgon. Därför väljer allt fler företag och organisationer att sträva efter Business Agility – sättet att formera, leda och styra verksamheten på ett effektivt och snabbföränderligt sätt. Fortsätt läsa för information om sju förändringar du kan göra för att bli mer business agile och därmed få fler affärer! 

Scaled Agile Inc. skriver att företag som lyckats göra Business Agility som en naturlig del av sin kultur och organisation kan påvisa en ökning av sin produktivitet med mellan 20% och 50%. De visar också på en ökning av leveranskvaliteten på mellan 25% och hissnande 75%. I rapporten visar de också på en kortning av ledtider i timetomarket och en ökning av medarbetarengagemanget. Inte illa!  

fokus genom glasögon

Vad är då Business Agility? 

Att snabbt möta förändringar av kundbehov med färdiga och kvalitativa produkter och tjänster ökar konkurrenskraften. Business Agility är ingen ny metod; det är ett förhållningssätt. Genom att sätta kunden i fokus, använda väl beprövade metoder och principer från Lean samordnas verksamheten för att på kortast möjliga tid leverera mesta möjliga kundvärde till både existerande som till nya kunder. Lean är en ideologi som går ut på att maximera kundnytta och samtidigt minimera slöseri av resurser genom olika typer av effektiviseringar och rationaliseringar. 

Sju sätt Business Agility leder till bättre affärer 

Ska vi försöka oss på att göra en lista över sju business agileförändringar som verkligen kan göra skillnad så är det dessa: 

1. Tänk som din kund

Företag skapar produkter och tjänster som kunder är villiga att betala för. Kundinsikt är därför avgörande för att baserat på kundbehov skapa lösningar med högsta möjliga kundvärde. Ändå är huvudfokus hos många företag att istället effektivisera processer och strukturer för hur lösningar skapasBusiness Agility sätter kunden i fokuskundbehov och kundinsikt används som underlag för vad som ska prioriteras för utveckling.

2. Identifiera och agera på förändringar

Ökat konkurrenstryck och ny teknik påverkar hur produkter och tjänster möter kundernas behov. Förmågan att snabbt identifiera och agera på dessa förändringar avgör hur attraktivt företagets erbjudande är i förhållande till konkurrenters. Business Agility innebär att kontinuerligt bevaka förändringar i marknaden och hos kunder som kan komma påverka företags erbjudande. En business agile verksamhet har förmåga att snabbt agera genom att anpassa och förändra företagets erbjudande, för att bibehålla fortsatt konkurrenskraft.  

3. Prioritera och allokera resurser rätt

När en ny eller uppdaterad produkt eller tjänst visar tecken på ökande efterfrågan måste ett företag snabbt kunna dra fördel av möjligheten. Det innebär förmåga att kunna prioritera om målsättningar och hur resurser allokerats. Organisationen som helhet måste ha förmåga att agera agilt. Business Agility ger företag förmågan att snabbt agera och dra fördel av de möjligheter en omvärld i förändring skapar. 

4. Skapa tvärfunktionella team med gemensam målsättning

Traditionella företag är ofta organiserade utifrån funktion och ansvarsområden. Följden blir en silo-liknande struktur med hierarkier, vilket hämmar snabbhet och flexibilitet. Business Agility innebär att verksamheten organiseras kring värdeströmmar. Avdelningar och funktioner ersätts med tvärfunktionella team där kompetenser från alla områden ingår. De delar en gemensam målsättning; att så snabbt som möjligt leverera en färdig lösning med högsta möjliga kundvärde. 

5. Involvera för innovation

Det är en myt att etablerade företag är sämre på innovation än en startup. Företags problem är att de inte är organiserade för att vara innovativa. Ofta har ett antal personer ansvar för att driva innovation och vidareutveckling av befintliga lösningar. Idéer och förslag från andra i företaget kan förbli outforskade. Istället för att begränsa innovationskraften innebär Business Agility att den görs centralt där alla är delaktiga.  

6. Planera för resultat

Traditionella företag organiserar ofta utveckling i form av projekt med en tillhörande projektbudget. Processen att skapa och få beslut att genomföra ett projekt är ofta komplex och tidskrävande. Inte sällan uppstår behov av att utöka projektbudgeten. Med Business Agility finansieras istället värdeströmmar. Inom ramen för denna finansiering prioriteras sedan olika behov för att så effektivt som möjligt utnyttja de av värdeströmmen redan finansierade resurserna.  

7. Öka delaktigheten

Personal hos företag som använder Business Agility är betydligt mer engagerade i företaget än traditionellt organiserade verksamheter. Engagemanget leder till ökad motivation och delaktighet i företaget och i att skapa lösningar med högsta möjliga kundvärde. Via tvärfunktionella team interagerar de med andra kompetenser som leder till ett naturligt och en ständigt pågående kompetensutveckling. 

Att vilja, våga och våga vilja göra 

Var och en av de sju punkterna är knappast revolutionerande. Vi har hört och läst det förut. Vi har tänkt kundcentering, delaktighet och tvärfunktionella team förut. Det nya är att vi nu ser företag som verkligen vågar ta konsekvensen av tankarna i sättet att formera, leda och styra verksamheten på ett effektivt och snabbföränderligt sätt. De vågar vilja och göra det mesta möjliga kundvärde till både existerande som till nya kunderDe skapar en marknad där förändring är det ”nya svarta”.    

Vill du veta mer om hur din verksamhet med hjälp av Business Agility kan skapa fler affärer?

Vi hjälper företag och organisationer med att ställa om sina verksamheter och dra fördel av möjligheterna Business Agility skapar. Med erfarna experter och kompetenser inom Affärs– och verksamhetsutvecklingerbjuder vi strategiskt och operationellt stöd vid införandet av Business Agility inom samtliga ansvarsområden hos verksamheter. Kontakta oss gärna för mer information om Business Agility och hur vi kan hjälpa dig! 

Kontakta oss på forsaljning@forefront.se