Att få kontroll på investeringar och kostnader inom IT är en generell utmaning för organisationer och många IT-satsningar går tyvärr fortfarande ofta över budget. Dessutom finns det sällan en helhetsbedömning kring organisationens IT-verksamhet och hur denna bör hanteras. Det saknas ofta en uppfattning av de nuvarande kostnaderna för IT eller är brist på interna förmågor.

Verkligheten visar också att många företags IT inte stödjer verksamheten på rätt sätt, vilket leder till minskad måluppfyllnad, högre kostnader och sämre resultat. Ljuset i mörkret är att det finns sätt att undvika dessa skräckscenarion och hålla er organisation konkurrenskraftig och kostnadseffektiv! Svaret är ett strukturerat och strategiskt arbete med er organisations IT-sourcing.

shackbräde

Hur ser din organisations IT-sourcing ut – På kort och på lång sikt? 

En strategi för IT-sourcing syftar till att klargöra hur en organisations IT-tjänster och leveranser ska försörjas. Erfarenhet visar att en tydlig strategi som också kommuniceras ut och förstås av organisationen och medarbetarna är av stor vikt. Detta för att alla ska veta vad de ska förhålla sig till när de tar beslut kring organisationens IT-sourcing. Över tid är det förstås också viktigt att följa upp kring utfallet av strategin samt att kontinuerligt utvärdera, justera och hitta förbättringsområden. Effekten av den här typen av arbete är att det skapar möjligheter för organisationen att i högre grad uppnå uppsatta mål, då förhållningssättet till försörjningen av IT faktiskt ligger i linje med dessaEn positiv bieffekt av etsådant strategiarbete är också att IT-kostnader, avtal och IT-tjänster genomgås och värderas.   

En viktig del i många organisationers arbete med strategisk IT-sourcing är kostnadsreducering. Detta är inte så konstigt, då IT-kostnader ofta står för en stor signifikant del av organisationens totala kostnadsmassa. Detta arbete ställer givetvis krav på kompetens gällande hur organisationens IT-investeringar och IT-kostnader ska hanteras och bedömas. I praktiken kan det innebära att utvärdera om IT-tjänster ska utvecklas och underhållas av organisationen själv eller skötas av extern part. Utvärderingen kan också försöka svara på frågor så som om det finns utrymme för effektivisering, eller om vissa IT-tjänster ska avvecklas helt. Vid en sådan utvärdering är det givetvis viktigt att ta hänsyn till både det kortsiktiga och långsiktiga perspektivet, vilket ibland kan vara en svår avvägning. 

För att addera till komplexiteten är det inte nödvändigtvis sant att varje enskild del av organisationen borde ha samma mål och strategi när det kommer till försörjning av sin IT-verksamhet. Detta eftersom olika delar av verksamheten kan ha olika behov av agilitet, förändringstakt och krav på förutsättningar för att på bästa sätt underhålla och utveckla respektive IT-verksamhet. Målet för organisationer bör därför vara att effektivisera där det är möjligt samtidigt som försörjningen av IT måste möjliggöra en hög grad av agilitet inom dem verksamhetsområden där det behövs. 

Hur kan du och din organisation jobba med strategisk IT-sourcing? 

Som du säkert inser finns det många fördelar med att se över din organisations strategi för IT-sourcing. Forefront har god erfarenhet av rådgivning till organisationer gällande deras arbete med försörjning av IT-tjänster och leveranser och har utvecklat en metod kopplat till IT-sourcing som består av fem steg. Vid utvecklingen av en framgångsrik strategi för IT-sourcing bör du och din organisation fundera kring detta 

Författare: Daniel Gunnarsson

Vill du veta mer om strategier för IT-sourcing eller hur du och din organisation bäst kan jobba med försörjning av er IT i en allt mer agil värld?

Kontakta Jonas Zachrisson