Hur får du IT-systemlösningar som fungerar även när verksamheten förändras eller världen ställs på huvudet? Svaret är ”enkelt”: Ta hjälp av Business Agility, Design Thinking och lösningsarkitektur för att designa systemlösningar som är hållbara över tid!

Därför behöver du utveckla hållbart

Nya verksamhetskrav ska kunna realiseras utan att systemet behöver designas om och så att förändringar av verksamhetens processer kan ske sömlöst. En hållbar utveckling innebär att du tänker ett steg längre; hur hanterar du så att system inte begränsas av händelser och effekter som du egentligen känner till? Systemet ska fungera i en rörig och kaotisk situation.

Ett exempel: En e-handelssajt behöver utöka antalet samarbetspartners, kanske för att kunna använda sig av fler speditörer, om volymerna av online-handel ökar, eller minskar, från en dag till en annan. IT-systemet bör vara designat så att det är enkelt att lägga till nya leverantörer. Har du designat systemet för att bara ha en speditör, kan en förändring bli kännbar med nedplockade IT-system och omprogrammering. Genom en hållbar design ska du istället kunna lägga till nya partners utan att göra allt för stora förändringar i IT-systemen.

En genomtänkt design, med stöd i lösningsarkitektens arbete, gör att du kan designa hållbara och livskraftiga system till en agil verksamhet och en föränderlig och stundvis kaotisk omvärld.

Vad är Business Agility?

Förmågan att leverera innovativa produkter och tjänster ställer krav på hur företag arbetar med att ta fram system och IT-lösningar. För att kunna svara upp mot krav på flexibilitet behöver du se över hur du designar produkter och tjänster för att kunna utveckla hållbara, livskraftiga och önskvärda lösningar.

Med Business Agility avses just denna förmåga – att konkurrera och växa i den digitala världen genom att snabbt svara på marknadsförändringar och nya möjligheter med innovativa affärslösningar.

Vad är Design Thinking?

Design Thinking är en problemlösningsmetod – användbar när du vill väcka kreativitet, lösa komplexa problem eller reda ut hur du ska möta kunders behov. Metoden är uppdelad i olika faser som underlättar resultatfokus i designprocessen, men skiljer sig från traditionell problemlösning på så sätt att den inte är linjär. Istället testar du dig fram och hoppar mellan stegen vid behov. På så sätt kan du utmana antaganden, få respons direkt från verksamheten och med hjälp av en djupare förståelse för behov nå lösningar som inte var uppenbara när du började.

Aktivitetsstegen i Design Thinking

I metoden ingår flera aktivitetssteg. Aktiviteterna är kundcentrerade och utgår från kund- och marknadsbehov. De inledande aktiviteterna innehåller faser för att beskriva och definiera problem och lösning. I följande aktivitetssteg beskrivs lösningsförslag utifrån synvinklar i termer som till exempel önskvärd, möjlig och hållbar. Aktivitetsstegen utförs ofta iterativt för att belysa olika behov.

Lösningsarkitekten – en kritisk framgångsfaktor för företag

Dagens ekosystem och verksamheters förändringstakt har gjort god lösningsarkitektur till en av de mest kritiska framgångsfaktorerna för företag. Lösningsarkitektur knyter ihop helheten med allt från förmågor, processer, information, komponenter, integration och säkerhet till infrastruktur för att skapa realiserbara lösningar.

Inom Design Thinking förväntas både problem och lösning förändras med iterationerna. I iterationerna fångar lösningsarkitekten upp de behov och krav som ställs, men också variationer av det, som kan ge en inblick i kommande förändringar. Inom Design Thinking ingår prototyping, ett sätt att snabbt stämma av flera olika konstruktioner. På det sättet kan du låta verksamheten testa flera prototyper samtidigt, för att parallellt kunna jämföra och iterera designerna.

Arkitekten tar ansvar för definition och design av lösningen samt utforskar och bedömer olika lösningsalternativ. Vidare kan rollen definiera delsystem och deras gränssnitt, fördela ansvar till delsystem och förstå driftsättning av lösning. Lösningsarkitekten kan arbeta med olika intressenter för att fastställa lösningsintention för IT-lösningen.

Lösningsarkitekten kan, med Design Thinking som metod, använda hållbar design och utveckla lösningar som enklare svarar upp mot förändrade verksamhets- och omvärldsbehov.

Hur förberett är ditt företag på framtidens förändringar; vilka av delarna ovan har ni på plats idag?

Författare: Sophie Ingvarsson & Petter Hektor

Vill du veta mer om hur ditt företag kan bli bättre förberedda för framtiden?

På Forefront har vi tagit fram vår filosofi för ”The Architecture Way” som innehåller principer för modernt arkitekturarbete. Vi ser på arkitektur som något som skapar framåtriktad förändringskraft för din verksamhet. Vill du veta mer kontakta Marko Holappa