I samtliga branscher och industrier har molnbaserade lösningar omfamnats efter löften om effektivisering och kostnadsbesparingar. Samtidigt brottas många organisationer med hur dessa lösningar ska implementeras och vilken molnlösning som passar. I denna utmaning måste flera faktorer beaktas, som totalkostnad och tillgänglighet av lösningen. Det blir därför viktigt för företag att välja en strategi för sin molnlösning där behoven tillgodoses – fel val kan få förödande konsekvenser 

I den här artikeln kommer vi att redogöra för alla de fördelar som kommer med en så kallad top-down-strategi, och varför det passar bättre än den mer traditionella bottomup-strategin!

Vilka molnstrategier finns det att välja ?

Det finns i huvudsak två strategier för att utforma sin molnlösning: bottom-up eller top-down.  

Bottomup-strategin kännetecknas av att faktiska användningsområden och användarfall dikterar hur molnlösningen ska se ut och vad den ska kunna hanteraOfta kännetecknas detta av att verksamheten redogör för sina utmaningar och behov och inhämtar förslag på digitala lösningar. De inhämtade förslagen bygger i sin tur på molntjänster och molnplattformar. 

Den andrstrategin kallas top-downTop-down kännetecknas av att man först definierar hur molnlösningen ska etableras och vad den ska kunna uträttaDetta skapar ett ramverk som man sedan efterlever och utgår från när verksamhetens behov av nya system och tjänster växer. Mot bakgrund av att fundament och riktlinjer för molnlösningen sätts i ett tidigt stadie, uppnås fördelar såsom hög skalbarhet och tillgänglighet direkt från början. Tack vare det tydligt definierade ramverket skapas god kännedom kring vilka verksamhetsutmaningar molnlösningen har förmåga att hantera.

Historiskt används bottom-up, men top-down passar bättre 

Utmaningen som de flesta organisationer står inför är att välja vilken av dessa strategier som passar bäst. Traditionellt har bottom-up perspektivet använts i stor skala som följd av dess nära koppling till den dagliga verksamheten i organisationen. Vi menar att en strategi med top-down perspektiv kan passa bättre i många fall, tack vare möjligheten till lägre totalkostnaderhögre tillgänglighet samt dess innovationsfrämjande förmåga.
 

Tre fördelar med topdown-strategin 

1. Minskad totalkostnad 

Totalkostnaden för en molnbaserad infrastrukturslösning kan brytas ner i tre övergripande kostnadsdelar: den initiala investeringen/uppstartskostnaden, kostnaden för att skala upp kapaciteten samt underhållskostnader. Vi ser att besparingar med hjälp av en top-down-strategi kan identifieras i kostnader kopplade till skalbarhet och underhåll, medan den initiala investeringen endast skiljer sig marginellt oavsett strategi.  

Kostnader som uppstår kopplat till skalning av molnlösningen kan reduceras med en top-downstrategieftersom det finns väl definierade ramar inom vilka du kan skala din lösning, vilket håller nere kostnaden. Dessa tydliga ramar innebär dessutom att metoder och resurser som skapats för att möjliggöra detta skalningsarbete kan återanvändas. Denna återanvändbarhet gäller också för liknande metoder och resurser som är kopplade till underhåll av molnlösningen 

Jämfört med en bottomup-strategi där du har en mängd olika konfigurationer som byggts upp individuellt och som alla behöver olika metoder och resurser för att underhållas menar vi att möjligheten till besparingar även här är tydliga.

2. Förbättrad tillgänglighet

Även molnlösningens tillgänglighet kan dra fördelar av den skalbarhet som ingår i en top-down-strategi. De tjänster som erbjuds i dagens hyperscalemoln har en mycket hög tillgänglighet, vilket innebär att du kan förvänta dig en högre generell tillgänglighet för dina applikationer. Publicerar du dessutom en klustrad lösning ökar tillgänglighetsnivån ytterligare. Med hänsyn till detta är risken för produktionsstopp minimalDärför medför en top-downstrategi att du kan sova säkert om nätterna med vetskap om att tjänsten är tillgänglig  

3. Ökad möjlighet till innovation 

Med ett ramverk som top-down kommer du i hög grad kunna vara säker på att innovativ nyutveckling snabbt kan omsättas i produktion. Antingen kommer den kunna hanteras av den nuvarande lösningen, alternativt går det att skala den konfiguration du redan har för att rymma den nya lösningen, förutsatt att innovationsprocessen håller sig inom ramverketDet innebär att en snabb feature-to-market för innovativa idéer.  

Jämför detta med bottom-up där man först ste se till utvecklingen av innovativa idéer för att identifiera de krav som kommer ställas på molnlösningen. När det är klart måste du utvärdera om konfigurationen av din nuvarande molnlösning kan hantera den nya lösningenKan den inte det så måste molnlösningen utökas för att tillgodose de nya behoven. Detta är ett steg som i sig tar ett tag att få bukt med, vilket drar ut på feature-to-market för din innovation.

Top down – ett enkelt val! 

Som ni har förstått vid det här laget så medföljer det ett flertal utslagsgivande skäl till att top-downstrategin bör utvärderas först. I slutändan handlar det om att ta tillvara aspekter såsom kostnadseffektivitet, flexibilitet och säkerhet.  

Givet det faktum att top-downstrategin har fördelar både gällande totalkostnadgrad av tillgänglighet och skalbarhetoch därtill främjar en innovativ arbetsprocess där ramverket berikar organisationens innovativa förmåga, så borde valet av strategi vara enkelt! 

Är du intresserad av att veta mer? Kontakta Elias Todevski!

Skriven av: Gustav Eggers & Erik Odlinder Haubo

Läs mer: 

Total Cost of Ownership 
(https://networkalliance.com/understanding-technology-costs/) 

(Evaluating cloud computing services from a total cost of ownership perspective – Marc WalterbuschBenedikt Martens and Frank Teuteberg, Management Research Review Vol. 36 No. 6, 2013pp. 613-638) 

(Costing of Cloud Computing Services: A Total Cost of Ownership Approach, Benedikt Martens, Marc Walterbusch and Frank Teuteberg, 2012 45th Hawaii International Conference on System Sciences) 

Time to Market – https://www.preludesys.com/enabling-digital-transformation-using-cloud/  

(https://clouddeparture.com/2016/02/19/building-infrastructure-for-the-3rd-platform-apps-top-down-or-bottom-up-approach/)(https://medium.com/@renebuest/top-down-vs-bottom-up-cloud-strategy-two-ways-one-goal-a818ac0ac727)
(https://medium.com/@renebuest/top-down-vs-bottom-up-cloud-strategy-two-ways-one-goal-a818ac0ac727)


Network Alliance – Understanding Technology Costs

Prelude Sys – Top 5 Benefits of Enabling Digital Transformation using Cloud

Cloud Departure  – Building infrastructure for the 3rd platform apps – top down or bottom up approach ?

Medium – Top-Down vs. Bottom-Up Cloud Strategy: Two Ways — One Goal

Evaluating cloud computing services from a total cost of ownership perspective – Marc Walterbusch, Benedikt Martens and Frank Teuteberg, Management Research Review Vol. 36 No. 6, 2013

Costing of Cloud Computing Services: A Total Cost of Ownership Approach, Benedikt Martens, Marc Walterbusch and Frank Teuteberg, 2012 45th Hawaii International Conference on System Sciences