Kompetens

IT-arkitektur

Skapa en skalbar, säker och kostnadseffektiv IT-miljö

IT-arkitektur är avgörande för lyckad digitalisering

IT-arkitektur handlar om att skapa en övergripande vision och plan för hur en organisations IT-system och tekniska komponenter ska fungera tillsammans för att stödja organisationens strategi genom digital transformation.

Med analys, facilitering och en gedigen verktygslåda kan IT-arkitekten, tillsammans med organisationen, ta fram strategier, beskrivningar och beslutsunderlag. Dessa kan i sin tur användas när organisationen ska kunna genomföra förändringar i lösningsarkitektur, applikationsarkitektur, informationsarkitektur m.m. med hänsyn till faktorer som säkerhet, skalbarhet och flexibilitet.

Så lyckas Forefront med IT-arkitektur

Med en ändamålsenlig IT-arkitektur skapar vi förutsättningar för framåtriktad förändringskraft i din verksamhet. Att fokusera på arkitekturen ger kontroll till verksamhetens riktning – var ni startar, vilken del av verksamheten som påverkas av en förändring och hur en framtida lösning ska designas. Förändringsarbete blir alltmer komplext, med fler intressenter och stora ekosystem av integrerade lösningar som byggs upp och som ska underhållas och vidareutvecklas. Samtidigt drivs omvärlden av allt snabbare utveckling med ökade krav på att kunna följa med i förändringarna.

För att kunna följa med i dessa förändringar utgår vi i både en flexibel arkitektur och ett agilt arbetssätt. Framför allt ser vi starka drivkrafter mot cloud, mikrotjänster och hållbarhet som en IT-arkitektur måste kunna stödja, utöver de traditionella aspekterna. Våra erfarna IT-arkitekter kan avgöra vilka arkitekturmodeller som är relevanta och nödvändiga beroende på situationen. En IT-arkitektur ska inte bli tung och onödigt omfattande. Det som är avgörande är hur arkitekturen används med fokus på genomförande.

Forefront har med stor framgång hjälpt organisationer att utveckla en välplanerad IT-arkitektur, för att åstadkomma ökad digitalisering/automatisering, minskade kostnader, ökad flexibilitet och en hållbarare teknisk infrastruktur. Med ett stort antal arkitekter i olika senioritet, där de mest seniora håller certifierande utbildningar både internt och externt.

5 principer för ett modernt IT-arkitekturarbete

Exekvering är strategin

Arkitekter är ofta centrerade kring analysdelen av en förändring, men fokus bör ligga på att bidra till ett lyckat genomförande och hur arkitekturen används. Arkitektur som inte används har sällan något värde. Vi rekommenderar ett agilt förhållningssätt till arkitektur där teser kring förändring kontinuerligt provas, utvärderas och korrigeras

Bygg förtroende

Förtroende måste förtjänas genom att skapa hållbart värde och göra avtryck som håller över tid. Arkitektur handlar om att se på verksamheter och förändringar utifrån flera olika intressenters synsätt. Det handlar om att förstå spelplanen och kommunicera med verksamhetsexperter och tekniker utifrån deras förutsättningar och bidra till att skapa gemensam insikt.

Teamdriven insats

Arkitektur är en lagsport där många intressenter behöver bidra för att tillsammans skapa en hållbar arkitektur. Arkitektur handlar om att facilitera samverkan mellan olika roller som kan bidra till att tydliggöra olika infallsvinklar på en förändring.

Värdedriven insats

Vi tror på att skapa värden som har en tydlig koppling till ett konkret uppdrag. Därför är det viktig att jobba mot tydliga uppdragsgivare och deras förväntningar kring ett förändringsarbete. Vi förordar ett pragmatisk arkitekturarbete som balanserar en strategisk och operativ ansats men aldrig kompromissar på det värdeskapande.

Tillräcklig struktur

Vi har sett att det är svårt att bevisa värdet av tunga investeringar kring arkitektur kopplat till att bygga upp tunga databaser med arkitekturmodeller. Verksamheter är abstrakta, rörliga, komplexa mekanismer och vi kan inte kontrollera allt som ett enda stort system. Vi har tagit lärdom av den agila världen och vår tes är att strukturen ska vara så pass gedigen att den kan lösa uppgiften.

Nyfiken på oss?

Kul! Vi är nyfikna på dig med. Hör av dig så lär vi känna varandra.