Kompetens

Verksamhetsarkitektur

En avgörande faktor för en lyckad affärsstrategi

Så lyckas vi med verksamhetsarkitektur

Verksamhetsarkitektur är kritiskt för att kunna uppnå en organisations affärsstrategi. Det handlar om att utveckla en övergripande plan över hur verksamhet och processer ska fungera tillsammans för att uppnå affärsmål och strategier.

Genom att samordna processer, informationsflöden, produktmodeller och teknologi kan verksamhetsarkitektur hjälpa verksamheter att uppnå sina affärsmål på ett mer effektivt och integrerat sätt.

Vi ser på verksamhetsarkitektur som något som leder din verksamhet framåt och förbereder för framtida utmaningar. I en omvärld som förändrar sig allt snabbar blir organisationens förändringsarbete allt viktigare där affärsmodeller, processer, information och inte minst de anställda behöver samverka för att nå verksamhetens mål. Detta innebär att även arbetet med verksamhetsutveckling behöver vara agil.

Våra verksamhetsarkitekter jobbar inte bara för att utveckla verksamheten, utan ska även finnas där som beslutsstöd och kunna guida med riskhantering. Vi förstår de nya utmaningarna i en föränderlig omvärld och hjälper er att hitta möjligheterna i dessa, kopplat till viktiga faktorer som effektivitet, kundfokus, agilitet och innovation.

Verksamhetsarkitektur är därför en viktig disciplin som kan hjälpa organisationer att uppnå sin fulla potential genom att både förnya och optimera sina processer och system. Vi har under många år framgångsrikt hjälpt många kunder att utveckla en välplanerad verksamhetsarkitektur som möjliggjort att de kunnat öka sin effektivitet, minska sina kostnader och öka sin konkurrenskraft på marknaden. Med ett stort antal arkitekter i olika senioritet, där de mest seniora håller certifierande utbildningar både internt och externt.

Forefronts utgångspunkt för ett modernt arkitekturarbete

Exekvering är strategin

Arkitekter är ofta centrerade kring analysdelen av en förändring, men fokus bör ligga på att bidra till ett lyckat genomförande och hur arkitekturen används. Arkitektur som inte används har sällan något värde. Vi rekommenderar ett agilt förhållningssätt till arkitektur där teser kring förändring kontinuerligt provas, utvärderas och korrigeras

Bygg förtroende

Förtroende måste förtjänas genom att skapa hållbart värde och göra avtryck som håller över tid. Arkitektur handlar om att se på verksamheter och förändringar utifrån flera olika intressenters synsätt. Det handlar om att förstå spelplanen och kommunicera med verksamhetsexperter och tekniker utifrån deras förutsättningar och bidra till att skapa gemensam insikt.

Teamdriven insats

Arkitektur är en lagsport där många intressenter behöver bidra för att tillsammans skapa en hållbar arkitektur. Arkitektur handlar om att facilitera samverkan mellan olika roller som kan bidra till att tydliggöra olika infallsvinklar på en förändring.

Värdedriven insats

Vi tror på att skapa värden som har en tydlig koppling till ett konkret uppdrag. Därför är det viktig att jobba mot tydliga uppdragsgivare och deras förväntningar kring ett förändringsarbete. Vi förordar ett pragmatiskt arkitekturarbete som balanserar en strategisk och operativ ansats men aldrig kompromissar på det värdeskapande.

Tillräcklig struktur

Vi har sett att det är svårt att bevisa värdet av tunga investeringar kring arkitektur kopplat till att bygga upp tunga databaser med arkitekturmodeller. Verksamheter är abstrakta, rörliga, komplexa mekanismer och vi kan inte kontrollera allt som ett enda stort system.Vi har tagit lärdom av den agila världen och vår tes är att strukturen ska vara så pass gedigen att den kan lösa uppgiften.

Nyfiken på oss?

Kul! Vi är nyfikna på dig med. Hör av dig så lär vi känna varandra.