Observationsstudier

Observationsstudier är ett samlingsbegrepp för att se hur människor beter sig som kunder, patienter eller användare i sin naturliga miljö, med eller utan interaktion med dig som researcher.

Om metoden

Få bättre förståelse för användaren/ kundens/ medarbetarens människans beteende i sin naturliga miljö.

1-2 Personer
Etisk kompass, utrustning för inspelning och material för dokumentering.
Flexibelt
Fysiskt

Observationsstudier kan vara styrda, där du på förhand bestämt vilka områden du ska hålla koll på eller icke-styrda, där du observerar människor i situationen och söker fånga teman och intressanta områden i efterhand.

Det finns vissa etiska implikationer med observationsstudier, där du behöver informera både dem du observerar och den som tar hand om miljön (butiken, lokalen, kontoret, väntrummet etc) om vad syftet med projektet är på ett tydligt och neutralt sätt.

Kom ihåg att observationsstudier inte ger svar på attityder, värderingar eller orsaker till beteenden och ställer krav på systematik i analysen. Du kan behöva komplettera din observation med intervjuer för att förstå de eller det du observerar ordentligt.

Förberedelser

Kom ihåg att för göra observationsstudier behöver du vara tydlig med tillstånd från din kund och ev lokalägare. Beroende på uppdrag kan du välja att interagera med slutkunden eller endast observera dem.

Var medveten om att många människor tycker att det känns konstigt att bli observerade och kanske inte beter sig naturligt. Därför behöver du informera tydligt och gärna avsluta med en uppföljande intervju, för att stämma av det du sett och eventuellt reagerade på. För att få användarens perspektiv. Det är också ett bra sätt att bygga relation.

Säkerställ att du möter de GDPR-krav som finns för t ex inspelning, i tid innan sessionen.

Se till att du har en avskild lokal eller yta för att kunna ställa några uppföljande frågor till dem du observerar.  

Steg-för-steg

1. Definiera utforskningsområde

 • Definiera vilken situation eller vilka delar som du vill utforska och var du kan studera dem bäst. Ibland behöver du bara iaktta användare, och ibland behöver du ge dem uppdrag.
 • Fundera på hur många personer som du behöver observera. Beroende på ämne kan du behöva för-rekrytera personer att observera. Kommunicera tydligt syftet med projektet och be om tillåtelse, förtydliga processen samt prata om eventuell ersättning.
 • Fundera på vilka områden som du tror är relevanta för din analys och se till att ha utrustning för att kunna dokumentera processen; t ex anteckningsmall, inspelning av ljud och bild osv.
 • Tänk över vilka bias som kan finnas, och hur du kan komma över dem.

2. Observera i naturlig miljö

 • Under observationsstudier är du en fluga på väggen, som researcher ska du inte märkas. Lägg band på dig, i ord och handling, notera vad ”objektet” gör. Anteckningar kan distrahera, så du kan behöva lyssna mycket aktivt med alla dina sinnen.
 • Skriv snabbt ner anteckningar eller stödord i din mall, om du har en. Det kan vara allt från reflektioner till kommentarer om beteende.
 • Följ gärna upp med en efterföljande intervju på ett lugnt ställe för att få möjlighet att ställa följdfrågor.

3. Reflektera och summera

 • Försök hitta teman med andra som gjort intervjuer och klustra insikterna till konstruktiva områden för vidare fördjupning.
 • Påminn varandra om syftet med uppdraget och summera i översiktliga flöden. Sök efter en tydlig och effektfull visualisering av findings, tex användarresa eller kundvarv.

Dokumentation och Nästa Steg

 • Summera och dokumentera tillvägagångssätt, och avgränsningar.
 • Summera i ev filmklipp som är väldigt illustrativt, men kan ta mycket tid. Tänk på namngivning, hur länge och var det ska sparas.
 • Säkerställ att du möter de GDPR-krav som finns för t ex inspelning, i tid innan sessionen.

Djupdykning

Observationsstudier har sina rötter inom medicin och klinisk psykologi (lite kallare och mer distans) samt socialantropologi och beteendevetenskap (mer empatiskt förhållningssätt). Det är viktigt att behålla en pragmatisk inställning till syfte med studie och behålla fokus på output och användningsområde.

Det är lätt att skugga någon, sitta bredvid eller följa efter, men du behöver tänka på din etiska, personliga och professionella kompass. En enkel fråga är, hur du själv hade reagerat om någon följt efter/med dig, vad hade du velat veta för att känna dig trygg och avslappnad? Det viktigaste är att vara tydlig och transparent mot dem du ska observera. Om du spelar in med ljud och bild behöver du deras samtycke för detta, om du vill spara inspelningar behöver du vara ännu tydligare. Tänk på att GDPR rekommenderar att inspelningar raderas inom 12 månader.

Det kan ändå vara väldigt givande att gå i en användare/ kunds/ patients/ anställds skor och se vad de ser och upplever genom ett aktivt lyssnande med alla dina sinnen. Det är dock ett väldigt bra sätt att snabbt få en känsla för hur målgruppen upplever tjänsten.

Om metoden

Få bättre förståelse för användaren/ kundens/ medarbetarens människans beteende i sin naturliga miljö.

1-2 Personer
Etisk kompass, utrustning för inspelning och material för dokumentering.
Flexibelt
Fysiskt

Tips

 • Informera tydligt om att ni gör en observations-studie och varför:
  Informera kort om syfte och under vilken tid som studien håller på. Gör gärna en liten lapp med ditt namn och företagsnamn som du håller synlig.
 • Poängtera att ”objektet” ska bete sig som hen brukar. Det finns inga rätt eller fel beteenden, utan syftet är att se hur de interagerar/ är i situationen.
 • Anpassa en skrivmall för olika områden som din studie täcker som gör det enklare för dig att få ner tankar och reflektioner så fort som möjligt.
 • Runda av med personlig intervju: det ger dig en möjlighet att följa upp intressanta områden och få kundens egna ord på sin upplevelse och sin kontext.
 • Var gärna två som observerar så kan ni diskutera era findings tillsammans och bygga på varandras insikter. Planera in sessioner där ni diskuterar det ni kommit fram till efter någon fiffig modell som hjälper er framåt i arbetet.