Marknadsföring och data i praktiken – en framtidsblick

De som arbetade med marknadsföring innan explosionen av tillgängliga data kan skriva under på att marknadsarbetet har blivit flerfaldigt gånger mer vetenskaplig. Marknadsavdelningarna har tillgång till enorma mängder precisa data för att göra effektiva kampanjer och kunna rapportera till resten av organisationen, vilket har lett till att marknadsavdelningen har gått från att vara en isolerad ö till en integrerad och strategisk funktion i många verksamheter.

En ständigt cykel av data

Genom att lära sig allt ifrån en kunds geografiska placering till deras köpmönster har marknadsförare en oöverträffad inblick i kundbeteenden och preferenser. Den datadrivna praktiken inom marknadsföring representerar en fundamental förändring; genom att de tar en mer aktiv roll i olika delar av organisationen och genom att anamma datadrivna metoder, kan marknadsförare skapa mer effektiva och ändamålsenliga kampanjer. Detta i sin tur leder till ett starkare engagemang bland kunder och större framgång på marknaden.  

Men den datadrivna praktiken kommer inte av sig självt. Marknadsförare arbetar med en aldrig sinande insamling och analys av data. Integreringen mellan marknadsförings- och IT-avdelningarna har blivit ännu viktigare; datavisualisering, komplex analys, och hanteringen av stora datamängder kräver tekniskt kunnande, vilket har ökat utbytet mellan dessa två avdelningar.  

Den pågående integreringen av traditionella marknadsföringsstrategier med nuvarande teknologiska lösningar innebär att marknadsföringsteam nu jobbar parallellt med alla delar av organisationen för att optimera upplevelser och förutse kundbehov. Verksamheter runt om blir allt mer beroende av sina marknadsföringsteam för att genomföra strategiska satsningar och förflyttningar.

Vad händer med KPI:er baserade på kakor?

Det råder ingen tvekan om att marknadsvärlden nyligen har genomgått ett betydande skifte i hur vi ser på och hanterar datasekretess, och detta har haft stor inverkan på användningen av cookies. Medan tredjepartskakor tidigare dominerade, är marknadsföringsteam nu tvungna att anpassa sig till en ökad betoning på förstapartskakor.

Förstapartskakor är cookies som placeras direkt av webbplatsen en användare besöker och de är nu normen. De anses vara mer privatvänliga, då de bara spårar användarbeteenden på webbplatsen där de infördes, till skillnad från tredjepartskakor som följer användaren över internet.  

Marknadsföringsteam måste förstå skillnaderna mellan tredjepartskakor och förstapartskakor och den effekt de har på datainsamling och analys. Medan förstapartskakor kanske inte ger lika djupgående inblick i en användares generella onlinebeteende, erbjuder de fortfarande värdefull information om hur användaren interagerar med organisationens webbplats.  

Nästa steg är att hitta nya strategier för att samlas in, spåra och analysera data från förstapartskakor. Detta kan innebära att arbeta tätare med IT-avdelningar för att utveckla och implementera nödvändiga teknologier, eller att (åter)utvärdera vilken information man samlar in och hur den analyseras för att optimera marknadsföringsinsatserna.    

Nya tider, nya KPI:er

De klassiska KPI:erna är måhända inte helt på väg ut, men de sätts i nya sammanhang. Till exempel blir det viktigt att tänka på att inte enbart fokusera eller följa kampanj-specifika KPI:er utan se sin marknadsföring i ett bredare sammanhang. För att på så vis kunna härleda och se hur ens aktiviteter bidrar och gynnar hela ens kundabas. Marknadsföringens KPI:er kan på ett enkelt sätt delas in i kort- och lång-siktiga KPI:er, där de kortsiktiga är de som traditionellt associerats med marknadsföring:

Kortsiktiga KPI:er

Kortsiktiga KPI:er är kopplade till omedelbara mål och initiativ, och ger snabb feedback på pågående händelser. Dessa KPI:er är användbara för att mäta kortsiktiga kampanjresultat, testa nya taktiker och reagera snabbt på marknadsförändring. Ett exempel kan vara "Click-Through-Rate" (CTR) på en digital annons. Om CTR sviker kan marknadsförare snabbt justera design, kopia eller riktning för att förbättra resultat.

Andra exempel på kortsiktiga KPI:er kan inkludera konverteringsgrad, antal nya kundregistreringar eller sociala medier engagemang.  

Långsiktiga KPI:er

Dessa låter verksamheten följa större trender över tiden och utvärdera övergripande prestanda mot långsiktiga mål. Dessa KPI:er kan vara komplexa och innefatta flera datapunkter över längre tid.  

Ett exempel kan vara "Kundlivsvärde" (Customer Lifetime Value, CLV), som mäter den totala intäkten man kan förvänta sig från en kund under hela relationen. Detta långsiktiga mått kan hjälpa till att forma framtida marknadsföringsstrategier och budgetallokering. Andra långsiktiga KPI:er kan innefatta organisk trafiktillväxt, varumärkesmedvetenhet eller kundens nöjdhetsscore.  

Genom att följa både kort- och långsiktiga KPI:er får marknadsförare en tydligare, mer holistisk bild av deras strategisk effektivitet och kan likriktas med både pågående och framtida företagsmål.

Resan mot att bli datadriven

Det är inte bara de inom marknadsföring som behöver förändra hur de arbetar för att bli mer datadrivna. Omvärlden kräver att moderna organisationer stärker sin hela sin förmåga att arbeta med data för att snabbare fatta rätt beslut, öka sin effektivitet, medvetet hantera risk och bättre förstå sin kund. Moderna organisationer behöver bli datadrivna, helt enkelt. Vi hjälper dig komma dit.

Nyfiken på oss?

Kul! Vi är nyfikna på dig med. Hör av dig så lär vi känna varandra.